Forskningsprosjekt


Internatskoleerfaringer og resiliens i relasjon til utdanning, selvrapporterte overgrep, diskriminering, mobbing, velvære og helse

Vitenskapelig tittel:
Internatskoleerfaringer og resiliens i relasjon til utdanning, selvrapporterte overgrep, diskriminering, mobbing, velvære og helse - en SAMINOR studie

Prosjektbeskrivelse:
Internatskolene var et virkemiddel i fornorskingen av samer og kvener. Kvalitative studier har vist at elever kunne bli utsatt for mobbing og overgrep med alvorlige langtidsfølger. Det er imidlertid ikke gjort studier som har vist dette på gruppenivå. Studien skal gi ny kunnskap om i hvilken grad internatskoleerfaringer har påvirket utdanning, opplevd diskriminering, mobbing, vold, overgrep og dårligere psykisk helse og livskvalitet i voksen alder - og om slike sammenhenger modereres av resiliens. Data skal hentes fra befolkningsstudiene SAMINOR1 og 2 om levekår og helse blant innbyggene i de rurale deler av nord og midt Norge hvor det er vesentlig innslag av samisk befolkning. Deltagere med og uten internatskoleerfaringer vil bli sammenlignet. Utvalgene skal være mest mulig sammenlignbare med hensyn til kjønn, alder og bosted. Siden SAMINOR 1 har mest utfyllende data om internatopphold og SAMINOR 2 mest data om vold og overgrep, vil vi søke å kople data fra begge studier.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2018/697 Prosjektstart: 20.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Tore Sørlie
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Senter for samisk helseforskning, ISM, UiT Norges Arktiske Universitet.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
19.04.2018 REK nord