Forskningsprosjekt


Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Vitenskapelig tittel:
Predictors of Clinical Course and Treatment Response in Patients having received Dialectical Behaviour Therapy delivered by clinical units in the Norwegian Network for Clinical Evaluation and Quality in DBT Programmes

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke det kliniske forløpet og prediktorer for terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi. Personer med kronisk selvskading og suicidalitet knyttet til alvorlige personlighetsforstyrrelser er en særlig krevende gruppe å tilby effektiv behandling til. Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandling utviklet for å avhjelpe mange av de problemene som disse pasientene sliter med. I løpet av de siste 10 år har metoden blitt tatt i bruk ved mange klinikker, også i Norge. Tidligere studier har vist at behandlingen virker, men det er likevel stor mangel kunnskap om hvilke mekanismer behandlingen virker gjennom (mediatorer), for hvem behandlingen virker best (moderatorer) og hvilke deler av denne multimodale behandlingen som virker best. Dette prosjekteter et samarbeid mellom Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk – Lian, St Olavs Hospital HF,Trondheim ,Søndre Nordstrand DPS, Oslo Universitetssykehus HF,,Ungdomsseksjonen Bjerketun, BUPA Vestre Viken HF,og DBT-poliklinikken R.O.B.U.S.T, Helse Møre og Romsdal HF, Studien søker å etablere nye kunnskaper om hvilke pasienter innenfor gruppen av personer med ustabil personlighetsforstyrrelse og emosjonell reguleringssvikt som responderer best på dialektisk atferdsterapi og om hvilke mekanismer behandlingen virker gjennom. Studien søker også å undersøke hvilke aspekter ved behandlingen som virker for hvem. Prosjektet vil samle informasjon om forhold ved den enkelte pasient som er typiske for den aktuelle pasientgruppen og om endringer i symptomer og funksjoner som er hovedfokuset for den behandlingen . Det planlegges å inkludere 200 deltakere , både voksne og ungdommer i alderen 12-18år som får dialektisk atferdsterapi ved en av de kliniske enhetene som deltar i prosjektet. Deltakerne vil bli undersøkt gjennom strukturerte kliniske intervjuer der forhold som psykiatriske diagnoser, psykiske symptomer, rus og avhengighetssymptomer, suicidalitet og selvskadende atferd, psykisk og globalt funksjonsnivå, tidligere mottatt behandling samt sosiodemografiske karakteristika inngår. De vil også svarer på et sett med spørsmål flere definerte ganger per dag ved å bruke et program som er lastet ned på mobiltelefonen. Instrumenter som brukes i prosjektet omfatter NSSF Sosiodemografiske data, SCID-II for BPD,DBT-WCCL,BSL-23,MADRS,SCL -6,DERS,Emosjonell reaktivitetsskala,ZAN-BPD,AUDIT,DUDIT,C-SSRS,BHS,DBT Diary card,ISAS( alle), MINI,GAF,,BDI,BSS,RFL (kun voksne) og KIDDIE SADS,C-GAS,Family Assessment Measure III,S-MFQ,SIQ-jr,B-RFL (kun barn/ungdom). Data vil samles inn ved starten av behandling , på ulike tidspunkt under behandling og ved behandlingsslutt samt et halvt år etter avsluttet behandling. Deltakere vil bli identifisert ved at de henvises til og etablerer kontakt med en av de kliniske enhetene som deltar i prosjektet. Ansvarlig behandler vil vurdere hvorvidt den enkelte pasient er aktuell for deltakelse i prosjektet og gi pasienten informasjon om hva prosjektet innebærer . Deltakelse i undersøkelsen vil medføre noe ekstra bruk av tid, estimert til om lag 2 timer mer enn hva en vanlig utredningsprosess ville kreve. Deltakelse i prosjektet vil bli gjennomført på en fleksibel måte integrert med andre kliniske rutiner slik at det brukes så lite ekstra tid som mulig.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1247 Prosjektstart: 15.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lars Mehlum
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst
26.10.2017 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst