Forskningsprosjekt


Lungefunksjon blant oljeborere

Vitenskapelig tittel:
Lungefunksjon blant ansatte eksponert for oljetåke offshore

Prosjektbeskrivelse:
Det har de siste årene vært mye offentlig debatt rundt det kjemiske arbeidsmiljøet offshore. Dette har medført at oljebransjen har ønsket vurdering av om kunnskapsnivået vedrørende helserisiko forbundet med slik virksomhet er tilstrekkelig. Olje- og gassnæringen har til dels kjemisk komplekse arbeidsmiljø. Mange problemstillinger finner en også igjen i landbasert industriell virksomhet, og er således ikke spesifikt for petroleumsvirksomheten. Prosjektet tar sikte på å studere eksponering og mulige helseeffekter hos boredekksarbeidere offshore. Studien er en tverrsnittsstudie og en cross-shift studie av 64 pågående eksponerte individer og det samme antallet kontroller med formål å studere personbåren eksponering, lungefunksjon og biomarkører for påvisning av skade på epitel i lungene og mulig systemisk inflammasjon. Lungefunksjonsmålingene vektlegger spesielt måling av lungenes evne til gassutveksling. Alle individer undersøkes i det de kommer til boreplattformen, og de undersøkes på nytt på samme tidspunkt på dagen før de igjen forlater plattformen. Luftprøver samles inn på to arbeidsdager offshore. Studiens målsetninger - Studere biomarkører for inflammasjon i lungene hos ansatte under pågående eksponering for boreslam - Studere biomarkører som kan indikere systemisk inflammasjon hos de samme personene - Studere lungefunksjon inkludert gassdiffusjon hos de samme personene - Studere eksponering for oljetåke hos pågående eksponerte
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/186 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Bente Ulvestad
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin/toksikologi/epidemiologi, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2009 REK sør-øst