Forskningsprosjekt


Kvetiapin i et rutinemateriale: Doser, konsentrasjoner og enkelte pasientkarakteristika

Vitenskapelig tittel:
Kvetiapin i et rutinemateriale: Doser, konsentrasjoner og enkelte pasientkarakteristika

Prosjektbeskrivelse:
I løpet av de siste årene har det skjedd en sterk økning i bruken av det antipsykotiske legemidlet kvetiapin i Norge. Samtidig er de dosene som hver enkelt pasient bruker blitt drastisk redusert. Utbredelsen av midlet står i kontrast til bekymringer rundt midlets sikkerhet. Opplysningene om kvetiapindosering og utbredelse kommer i all hovedsak fra reseptregisterstudier, som gir informasjon om hva pasienter får forskrevet, men ikke om hva de faktisk bruker. Vi ønsker å ettergå utviklingen i bruk og dosering av kvetiapin i et rutinemateriale av pasienter som har fått målt kvetiapinnivåer ved Avd. for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital. Studien er rent deskriptiv, skjer innen rammen av et sommerstipend og er i design og datainnhenting identisk med en rekke liknende prosjekter fra avdelingen som etter vurdering i REK er blitt karakterisert som kvalitetssikringsprosjekter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1057 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 01.07.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Slørdal
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen særskilt finansiering ut over evt. sommerstipend.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst