Forskningsprosjekt


Melflufen mot pomalidomid hos myelomatosepasienter med tilbakefall

Vitenskapelig tittel:
Norsk tittel: Et randomiseret, kontrollert, åpen, fase 3-studie med melflufen/dexamethason sammenlignet med pomalidomid/dexamethason til pasienter med tilbakevendende/refraktær myelomatose, som er resistent overfor lenalidomide A Randomized, Controlled, Open-Label, Phase 3 Study of Melflufen/ Dexamethasone Compared with Pomalidomide/Dexamethasone for Patients with Relapsed Refractory Multiple Myeloma who are Refractory to Lenalidomide

Prosjektbeskrivelse:
Hovedformålet er å sammenligne progresjonsfri overlevelse hos pasienter behandlet med (arm A) Melflufen og dexamethasone eller (arm B) pomalidomide og dexamethasone i henhold til International Myeloma Working group Uniform Response Criteria (IMWG-URC) Sekundære mål: -analysere total respons rate (ORR) -vurdere og analysere responslengde i arm A og arm B -vurdere og analysere sikkerhet og tolerabillitet i arm A og arm B
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/973 EudraCT-nummer: 2016-003517-95 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 30.06.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Fredrik Schjesvold
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av sponsoren Oncopeptides AB. Økonomisk avtale mellom sponsor og deltakende sykehus vil ettersendes REK. Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
08.05.2019 REK sør-øst