Forskningsprosjekt


Subjektive opplevelser ved bruk av psykofarmaka

Prosjektbeskrivelse:
Stadig flere psykiatriske pasienter behandles med psykofarmaka. Det er en omstridt behandlingsmåte, bl.a. er det stilt spørsmål ved behandlingseffekt og bivirkninger. Prosjektet vil studere bruk av psykofarmaka innenfor diagnosegruppene ADHD, angst, depresjoner og psykoser. Det fokuseres spesielt på pasientenes subjektive opplevelser, - både positive og negative. Hovedspørsmålet er hvordan brukerne selv opplever behandlingsmåten. Det er få større studier med et slikt formål. Flere mindre studier basert på kvalitative teknikker foreligger. Det mangler større undersøkelser som kartlegger pasientopplevelsene både kvantitativt og kvalitativt. Pasienter som er/har vært medisinert skal intervjues, samt at et spørreskjema skal utprøves med tanke på en senere nordisk undersøkelse. I denne forundersøkelsen tas det sikte på et utvalg på 30 pasienter/brukere. Undersøkelsen vil omfatte pasienter med erfaringer fra bruk av tre typer legemidler (antidepressiva, antipsykotika og ADHD-medisin).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/182 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 01.06.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: ARNULF.KOLSTAD@SVT.NTNU.NO
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, SVT, Psykologisk institutt
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt