Forskningsprosjekt


Fase III, multisenter, randomisert studie på atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi i pasienter med nylig påvist eggstokkreft

Vitenskapelig tittel:
A phase III, multicenter, randomized, study of atelozolizumab versus placebo administered in combination with paclitaxel, carboplatin, and bevacizumab to patients with newly diagnosed stage III or stage IV ovarian, fallopian tube, or primary peritoneal cancer

Prosjektbeskrivelse:
På verdensbasis er eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft den leden årsaken til kreftrelatert død hos kvinner. Til tross for dagens behandlingsregime med kjemoterapi, carboplatin, paclitaxel og bevacizumab (standardbehandling), har disse pasientene en dårlig overlevelsesprognose. Studien vil evaluere effekten og sikkerheten av anti-PD-L1 (atezolizumab) og standardbehandling sammenlignet med placebo og standardbehandling for behandling av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. Globalt vil det bli inkludert ca.1300 pasienter hvorav 15 i Norge. Pasientene vil bli gitt behandling med atezolizumab eller placebo i til tillegg til standardbehandling hver 3. uke i til sammen 16 måneder eller til de opplever sykdomsforverring. Det er to behandlingsarmer i studien, neo-adjuvant og adjuvant behandling med studiemedisin. Etter avsluttet behandling vil pasientene bli fulgt opp i opptil 5 år.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1353 EudraCT-nummer: 2016-003472-52 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kristina Lindemann
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddelfirmaet F. Hoffman-La Roche Ltd, representert i Norge av Roche Norge AS, er sponsor for studien.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
18.01.2018 REK sør-øst
15.02.2018 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
20.09.2018 REK sør-øst
14.02.2019 REK sør-øst