Forskningsprosjekt


Nye verktøy for varig livsstilsendring

Vitenskapelig tittel:
Pilotstudie: Nye verktøy for varig livsstilsendring - effekt av en sammensatt intervensjon på fysisk aktivitet, overvekt og risiko for hjerte- og karsykdom.

Prosjektbeskrivelse:
Fysisk inaktivitet, overvekt og fedme øker risikoen for hjerte- og karsykdom. Flere studier tyder på at økt fysisk aktivitet og endret kosthold reduserer risiko for hjerte- og karsykdom. Det er begrenset forskningsbasert kunnskap om individrettede tiltak som kan bidra til varig livsstilsendring hos inaktive og overvektige personer. Effekten av bevegelsessensorer med personlig tilbakemelding er også lite undersøkt. Pilotstudien er en sammensatt intervensjon bestående av aktivitet, kostholdsveiledning, kurs i endringspsykologi, motiverende intervjuer og bevegelsessensorer med personlig tilbakemelding. Studien gjennomføres i samarbeid med Stamina Helse og Trening, som har lang erfaring med oppfølging av personer med overvekt, fedme og fysisk inaktivitet. Piloten omfatter 20 personer rekruttert fra Tromsø 7. Formålet er å samle erfaring, teste utforming, logistikk, etterlevelse og frafall til bruk i planlegging av en hovedstudie for å undersøke effekten av en sammensatt intervensjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1100 Prosjektstart: 01.10.2016 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Trygve Deraas
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet har et totalbudsjett på 11,7 millioner og finansieres i hovedsak av Troms fylkeskommune (RDA-midler) og UiT med omtrent 50 %. I tillegg bidrar UNN, Tromsø kommune, Universitetet i Oslo og Stamina Helse med egeninnsats.

Prosjektaktivitet i STAMINA er dels egeninnsats og dels innkjøp av tjenester. Det skal utarbeides en egen avtale for innkjøp av tjenester, denne kan ettersendes.

Finansieringen vil dekke utarbeidelse og gjennomføring av pilotstudien og i tillegg to ph.d. stipend på hhv. kosthold og fysisk aktivitet. Det kreves tydelig økonomistyring gjennom hele prosjektet for å sikre gjennomføring i henhold til forelagte budsjett.

Avtale mellom UiT og RDA er vedlagt søknaden.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord
04.01.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord