Forskningsprosjekt


Evaluering av kvalitet på tverrfaglig fedmebehandling av barn

Vitenskapelig tittel:
Evaluering av kvalitet på tverrfaglig fedmebehandling av barn, før og etter innføring av nytt behandlingsforløp. En retrospektiv longitudinell studie av barn behandlet ved Fedmepoliklinikken, St. Olavs Hospital.

Prosjektbeskrivelse:
Behandling av barnefedme har per i dag en beskjeden behandlingseffekt og bør derfor forbedres. En individuell tilpasning av utredning og behandling av barnefedme, med fundament i empowerment, har ligget til grunn for endring av behandlingen ved Fedmepoliklinikken, St. Olavs Hospital. Primær problemstilling: Er kvaliteten på tverrfaglig fedmebehandling av barn endret etter innføring av nytt behandlingsforløp, målt ved andel respondere?Respondere defineres som pasienter med reduksjon i KMI z-skår ≥0,5. Sekundær problemstilling: Er kvaliteten på tverrfaglig fedmebehandling av barn endret etter innføring av nytt behandlingsforløp, målt ved endring i fettprosent? Er andelen respondere ved Fedmepoliklinikken assosiert med oppfølging i kommunen? Denne studien har en retrospektivt longitudinelt design med pre- og post- sammenligning av pasientdata. Data vil samles inn fra pasientjournalene. Ingen nye opplysninger vil innhentes.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/917 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Rønnaug Ødegård
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i klinisk helsevitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2017 REK midt