Forskningsprosjekt


Samanheng mellom død og medikamentbruk hjå psykosepasientar

Vitenskapelig tittel:
Mortality and Antipsychotic Treatment in Schizophrenia and other Severe Psychosis: A Prospective Case-Controlled Study

Prosjektbeskrivelse:
Studiens mål er å fremskaffe kunnskap om bruken av antipsykotisk medikasjon kan være relatert til dødelighet ved schizofreni og andre psykoser. Vi ønsker å videreføre studiedesign og metoder anvendt i tidligere retrospektiv studie godkjent av NEM; 2008/20 og NSD i en prospektiv kasus-kontroll-studie med registerkopling. Ett hundre og åtte pasienter med schizofreni og andre psykoselidelser behandlet ved Ålesund sykehus i perioden 1/1-1991 til 1/9- 2008 følges prospektivt frem til høsten 2017. Halvparten av pasientene har mottatt standard behandling mens den resterende halvparten har mottatt standard behandling pluss Dialogterapi. Død frem til 2017 vil primært identifiseres ved at fødselsnummer koples mot Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet. Forskningsspørsmålet er hvorvidt død kan relateres til bruk av antipsykotika eller til andre medikamenter. Videre vil vi se på om død kan relateres til andre faktorer som behandlingsgruppe eller funksjonsnivå.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/992 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 30.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torstein Hole
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

FOU seksjonen Helse Møre og Romsdal har støttet det forrige prosjektet med driftsmidler. Dessuten har prosjektet blitt støttet fra Universitet for Vitenskap og Teknologi, Neurovitenskapelig Avdeling, Medisinsk Fakultet, Trondheim. Denne videreførte studien vil søke om økonomisk støtte fra Helse Møre og Romsdal når REK godkjenning foreligger.  Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst