Forskningsprosjekt


DARCY 2.1 og 2.2: Biologiske forklaringer på depresjon hos pasienter i rusbehandling

Vitenskapelig tittel:
The role of immune activation in alcohol use disorders (AUD) comorbid with major depression (MD) in Norway and Nepal

Prosjektbeskrivelse:
Alkoholmisbruk er blant verdens vanligste og mest kostbare lidelser. Samtidig alvorlig depresjon gir mer alvorlige symptomer og gjør behandling vanskeligere. Det er vist immunaktivering ved komorbid alkoholmisbrukslidelse og depresjon, og at misbrukets alvorlighetsgrad påvirker denne sammenhengen. Ny kunnskap om disse sammenhengene kan gi nye markører og grunnlag for klinisk anvendelse ved bedre forebygging. Formålet med prosjektet er å kartlegge immunmarkører og andre biologiske markører sin rolle i sammenhengen mellom, og behandlingen av, alkoholmisbruk og alvorlig depresjon. Prosjektet omfatter to parallelle prospektive longitudinelle studier, der data fra pasienter som behandles for alkoholmisbruk samles inn i Norge og Nepal. Endringer i immunfunksjon under og etter behandling vil bli indentifisert. I tillegg vil relevante biologiske markører som genetiske markører samles inn, foruten alkoholmisbruks- og depresjonsmål og demografiske data.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1314 Prosjektstart: 15.05.2017 Prosjektslutt: 31.05.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jørgen G. Bramness
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråds program for fri forskningsstøtte (FRIPRO).Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Psykonevroimmunologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst