Forskningsprosjekt


Cobimetinib /-venetoclax /-atezolizumab for langtkommen myelomatose

Vitenskapelig tittel:
A PHASE IB/II STUDY OF COBIMETINIB ADMINISTERED AS SINGLE AGENT AND IN COMBINATION WITH VENETOCLAX, WITH OR WITHOUT ATEZOLIZUMAB, IN PATIENTS WITH RELAPSED AND REFRACTORY MULTIPLE MYELOMA

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med studien, en fase Ib/II legemiddelutprøving, er å evaluere effekt, sikkerhet, tolerabilitet og farmakokinetikk av cobimetinib som monoterapi (gruppe A), cobimetinib + venetoclax (gruppe B) og cobimetinib + venetoclax+ atezolizumab (gruppe C) hos pasienter med langtkommen myelomatose. Disse pasientene har tidligere fått 3-5 behandlingslinjer der minst en har hatt effekt. Det anslås at kombinasjon av tre studiemedisiner vil ha høy grad av synergistisk effekt på tumor-aktivitet, bedre enn nåværende behandlingstilbud.. Studiens endepunkter er forekomst, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger. Effekt måles som andel pasienter som responderer». Sekundære endepunkter er klinisk nytte og, progresjonsfri overlevelse. Dette er en multisenter studie (med 72 pasienter globalt), hvor det blir inkludert 10-12 pasienter i Norge i alderen 18 år eller eldre med langtkommen myelomatose som har forsøkt flere behandlinger tidligere. Denne pasientgruppen har svært dårlig prognose og har behov for nye behandlingsmetoder basert på ny molekylær kunnskap om hva som driver myelomatoseceller. Studien starter med 6 pasienter som får cobimetinib og venetoclax - utfra toksisitet bedømmes dosering med akseptabel sikkerhetsprofil. Deretter utvides studien til en ny fase med 6 pasienter som får en fast dose cobimetinib og venetoclax + atezolizumab på dag 1 og 15. Deretter randomiseres (interaktivt internettbasert system) pasienter til tre grupper: Gruppe A (12 pasienter): vil få cobimetinib som 60 mg dag 1-21. Gruppe B (24 pasienter) vil få cobimetinib pluss venetolaclax i doser som identifisert i run-in-sikkerhetsfasen. Gruppe C (24 pasienter) vil få cobimetinib pluss venetoclax i doser som identifisert i run-in sikkerhetsfasen, samt atezolizumab 840 mg. Cobimetinib gis dag 1-21, venetoclax dag 1-28 og atezolizumab gis dag 1 og 15. Doser er basert på tidligere studier, har god sikkerhet og er godt tolererbare. Tidligere er det gjort fase 1, 2 og 3 studier med disse medikamentene. Pasienten får tilgang på resultater. Deltagelse innebærer legeundersøkelse (EKG, måling av blodtrykk, puls, temperatur, ECOG status, høyde og vekt) samt at opplysninger om medisinbruk, sykehistorie, tidligere behandlinger og responser hentes fra journaler for å vurdere inklusjonskriterier. Det skal tas regelmessig blodprøver, graviditetstest hos kvinner i fertil alder, urinprøver, ECHO eller MUGA scan, røntgen, CT og/eller MR. Øyeundersøkelser gjøres regelmessig. Diverse blodprøver taes til farmakokinetiske analyser ADA-prøver og prøver til biomarkører. Det skal benyttes human biologisk materiale: serum, plasma, urin, benmargsbiopsi og prøve av benmarg. Materiale skal lagres for ytterlige analyser i en tidligere godkjent generell forskningsbiobank for Roche Norge AS, (REK 2010/367), som ligger i Sveits. Det skal gjøres genetiske studier av benmarg for å identifisere 1) ulike mønstre i proteinuttrykk som kan vise bedre respons på ulike biol. stoffer og 2) genetiske undergrupper med bedre respons på behandling. Genetiske undersøkelser vil ikke ha konsekvenser for den enkelte pasient. Pasienten skal føre dagbok for bruk av studiemedisin. Deltakere kan fortsette med gratis medisin etter studieslutt, gitt visse kriterier. Separate samtykker vil bli innhentet for deltakelse i studien og forskningsbiobanken for videre forskning.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1237 EudraCT-nummer: 2017-000830-68 Prosjektstart: 11.09.2017 Prosjektslutt: 11.09.2036

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Fredrik Schjesvold
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Helse Førde HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

F. Hoffmann-La Roche Ltd.

Økonomisk avtale er foreløpig ikke utarbeidet, men vil ettersendes.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
23.08.2018 REK sør-øst
17.01.2019 REK sør-øst