Forskningsprosjekt


Kardio-onkologisk registerstudie av brystkreftpasienter med adjuvant behandling ved Akershus universitetssykehus

Vitenskapelig tittel:
CARdio-oncology rEgistry at Akershus university hospital (CARE)

Prosjektbeskrivelse:
Adjuvant kjemoterapi med antracycliner og trastuzumab har lenge vært sentrale elementer i brystkreftbehandlingen etter operasjon. De som behandles med antracykliner har fem ganger større sannsynlighet for å utvikle hjertesvikt. Dette forverres ytterligere når trastuzumab legges til hos ca 15 %. Blant den sistnevnte gruppen er det rapportert at ca 1/4 utvikler hjertesvikt. Hjerteavdelingen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) åpnet den første norske hjerte (kardio-onkologiske) poliklinikken for disse pasientene i november 2016. Det har til denne tid ikke vært gjennomført registerstudier som ser på utvikling av hjertesvikt hos brystkreftpasienter med hjertetoksisk kjemoterapi i Norge (Skandinavia). VI ønsker derfor å undersøke alle pasienter som behandles med hjerteskadelige medisiner på Ahus for å finne ut hvem det er som utvikler hjertesvikt. På den måten vil vi i fremtiden lettere kunne identifisere hvem som trenger disse undersøkelsene og gi de riktig hjertesviktbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2478 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Kjetil Steine
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den ekkokardiografiske undersøkelsen, EKG, og blodtrykk vil fortsette som tidligere angitt ved vår kardio-onkologiske poliklinikk, som finansieres etter vanlige nasjonale refusjonssatser. Blodprøvetaking vil bli utført av forskningssykepleiere som er ansatt ved onkologisk og medisinsk avdeling. Hjertebiomarkører og vanlige blodprøver  vil bli utført ved vårt sentrallaboratorium som tidligere anført (se pkt. 2.3.2. ). Forskningssykepleierne vil også sørge for at blodprøvene til genetiske analyser blir frosset ned på forsvarlig måte i Ahus sitt store fryselager for forskning. Betaling for analyser av blodprøver og for nedfrossede blodprøver til genanalyse vil bli finansiert via interne forskningsmidler.  Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2018 REK sør-øst