Forskningsprosjekt


Nordisk register for urethraplastikker

Vitenskapelig tittel:
Scandinavian Register for Open Reconstructive Surgery of Urethral Stricture

Prosjektbeskrivelse:
Det planlegges å opprette et register for pasienter som har gjennomgått rekonstruktiv urologi. Opplysninger vedrørende indikasjoner, inngrep og oppfølging, samt pasienttilfredshet herunder funksjonsevne skal registreres. Data om diagnose og behandling hentes fra pasientjournal. Andre opplysninger skal pasientene gi ved å fylle ut et spørreskjema. Begrunnelsen for oppretteles av registeret er at det finnes flere alternative metoder for operasjon og det finnes ingen dokumentasjon for hva som er beste metode. Ved å samle inn data fra de nordiske land vil en kunne få en datamengde som gjør det mulig med prospektive kontrollerte undersøkelser. Foreløpig søkes det kun om å opprette et register og ikke om å bruke dataene, men det angis at registeret vil kunne gi opphav til flere prospektive studier. Det antas at ca. 100 pasienter per år kan komme til å bli inkludert i registeret. Det skal bygges opp lignende register i Finland, Sverige, Danmark og Island. Det er ikke vedlagt forskningsprotokoll.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/2217 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 05.08.2015

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Alexander Schultz
Forskningsansvarlig(e):  Urologisk avdeling
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
30.09.2010 REK sør-øst