Forskningsprosjekt


Hjernemetastaser i Norge - Forbedring av klassifisering og behandling. En prospektiv kohorte-studie

Vitenskapelig tittel:
Brain metastases in Norway - Improved classification and treatment. A comprehensive, prospective cohort study

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet er en prospektiv populasjonsbasert studie hvor vi vil inkludere alle pasienter med hjernemetastaser (HM) fra solide svulster i Helse Midt og Sør-Øst. En slik studie er ikke gjort før i Norge. Forekomsten av HM antas å øke som følge av økt kreftforekomst, bedre diagnostikk og at flere pasienter lever lengre med uhelbredelig kreft som følge av bedre behandling. Hvilke behandlingsalternativer av HM (kirurgi, strålebehandling, rent lindrende behandling) som er best egnet for den enkelte pasient er ikke godt avklart. Vi vil registrere data om forekomst, kjennetegn ved pasientene og deres kreftsykdom og hvilke behandlinger som tilbys. Pasientens opplevelse av sykdom, behandling og bivirkninger vil bli kartlagt med validerte spørreskjemaer. Ut fra dette vil vi gjøre en deskriptiv analyse av pasientpopulasjonen og dagens behandlingspraksis. Hovedmålet er å bedre forutsetningene for et godt behandlingstilbud til disse pasientene i fremtiden.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1358 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2037

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Olav Erich Yri
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Sør-Øst og Kreftforeningen (via Rosa Sløyfe-aksjonen)Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
24.08.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst