Forskningsprosjekt


Hverdagsrehabilitering utprøvd på voksne pasienter med depresjon i et single-case design

Vitenskapelig tittel:
Home-based reablement in the treatment of adults with depression-related inactivity. A single case quasi-experimental design with up to four patients diagnosed with depression.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke effekten av hverdagsrehabilitering hos pasienter med depresjon. De siste årene er hverdagsrehabilitering innført i mange kommuner i Norge. I Søndre Land kommune hvor dette prosjektet skal gjennomføres har det vært tilbud om hverdagsrehabilitering i ett år. I arbeidet med en ny kommunal handlingsplan for psykiatri og rus vurderes det nå om hverdagsrehabilitering, en tjeneste som er tilgjengelig i pasientens nærmiljø, kan bli ett av de tiltakene som kan brukes til å dekke rehabiliteringsbehov for pasienter med psykiske lidelser. I dette prosjektet ønsker man å undersøke effekten av hverdagsrehabilitering hos 2-4 voksne pasienter med depresjon. Pasientene som samtykker til å delta i prosjektet vil få hverdagsrehabilitering istedenfor kommunens vanlige tilbud ved depresjon, som er (støtte)samtaler ved psykisk helsearbeider . Effekt av rehabiliteringen skal måles ved hjelp av Pasient spesifikk funksjonsskala (PSF), General self-efficiacy scale (GSE) og Montgomery Åsberg Depression rating scale (MADRS). Hver forsøksperson skal besvare skjemaene 2 ganger per uke over en periode av ca. 12 uker. Første gangs utfylling av skjemaene skjer i et møte med en mastergadsstudent, de resterende over telefon. Man planlegger at rekruttering vil skje etter at kommunens Tildelings- og koordinerende enhet har vedtatt at det tildeles tjenesten psykisk helsearbeid. Pasienter som passer til inkluderingskriteriene vil informeres om prosjektet av masterstudenten og spørres om de ønsker å delta i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/1258 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Therese Brovold
Forskningsansvarlig(e):  Høgskolen i Oslo og Akershus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen. Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Rehabilitering og habilitering , Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
17.08.2017 REK sør-øst