Forskningsprosjekt


Blærekreft - epigenetisk og epitranskriptomisk regulering

Vitenskapelig tittel:
Epitranscriptomic and epigenetic regulation in bladder cancer - EPIC

Prosjektbeskrivelse:
Blærekreft er den fjerde vanligste kreftformen blant norske menn, og er raskt økende blant kvinner. Det er den kreftformen med hyppigst tilbakefall. Selv om 5 års overlevelsen for overflatisk sykdom er god, så må pasientene følge et kontrollopplegg i mange år etter operasjon. Behandlingen og kontrollene påvirker livskvaliteten, og gjør blærekreft til samfunnets dyreste kreftform. Epigenetisk regulering skyldes at «lesbarheten» av gener endres gjennom kjemiske modifikasjoner av DNA/RNA. Vi vil studere reversible RNA modifikasjoner. Modellsystemet er vev fra pasienter med blærekreft. Veldig lite er kjent om betydningen av reversible RNA modifikasjoner på cellevekst og differensiering generelt, og resultatene våre vil potensielt gjelde alle typer kreft. Det finnes en gruppe proteiner som spesifikt fjerner RNA modifikasjoner, og disse proteinene er involvert i utvikling av blærekreft. Vi vil lete etter molekyler som hemmer disse proteinene, og undersøke om de kan brukes i kreftbehandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/2170 Prosjektstart: 01.01.2018 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Rune Ougland
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Vestre Viken HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er ingen kommersiell industri eller private sponsorer knyttet til prosjektet. De ansvarlige for prosjektet er lønnet av helseforetaket, Universitetet i Oslo og/eller Norges Forskningsråd. De har ingen personlig økonomisk interesse i prosjektet. Prosjektet, og biobanken, er finansiert gjennom forskningsmidler fra samme instanser; helseforetaket, Universitetet i Oslo og/eller Norges Forskningsråd.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.11.2017 REK sør-øst
12.06.2019 REK sør-øst