Forskningsprosjekt


Å motsette seg helsehjelp

Vitenskapelig tittel:
Personer med utviklingshemming som motsetter seg helsehjelp.

Prosjektbeskrivelse:
Personer med utviklingshemming møter i større grad enn øvrig befolkning helsemessige utfordringer og har større behov for helsetjenester, samtidig oppleves dårligere tilgang på adekvate helsetjenester (kfr. Ellingsen, 2007). Personer med utviklingshemming kan på ulike måter motsette seg helsehjelp som omsorgsytere og helsepersonell vurderer som viktige for ivaretakelsen av deres helse. Dette kan ha betydelige negative helsemessige konsekvenser. I slike situasjoner blir spørsmål rundt personens autonomi og samtykkekompetanse sentrale, og spørsmål om tvang i helsehjelpen kan aktualiseres. Formålet med undersøkelsen er å bidra til forskningsbasert kunnskap om denne problematikken og de vurderinger ulike aktører foretar i slike saker. Undersøkelsen søker å bidra til mer tilrettelagte helsetjenester for utviklingshemmede, samt til kunnskap om brukermedvirkning, tillitskapende tiltak og alternativer til tvang når utviklingshemmede motsetter seg helsehjelp.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1495 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Aud Obstfelder
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsevitenskap, Nivå: PhD, doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
24.06.2010 REK nord
12.06.2014 REK nord
24.11.2016 REK nord
10.01.2019 REK nord