Forskningsprosjekt


Molekylære aspekter ved prostatakreft

Vitenskapelig tittel:
Molecular Profiling of Prostate Cancer

Prosjektbeskrivelse:
Incidensen av prostatakreft har økt betydelig og er nå den vanligste formen for kreft hos menn. I Norge økte antall nye tilfeller med 15% fra 2006 til 2007. Internasjonale studier viser at prostatakreft nå er den fremste årsaken til død hos menn, og at tidlig diagnostikk med påfølgende kirugisk inngrep kan forlenge disse pasientenes totale overlevelse. Den store variasjonen i klinisk forløp av sykdommen gjør det vanskelig å forutsi prognosen til den enkelte pasient. Latent prostatkreft uten symptomer er vanlig. Diagnostisering av kreft i prostatakjertelen kan ved vanlig histologisk undersøkelse ofte være vanskelig og utilstrekkelig, spesielt i nålebiopsier med små foci med kreftutvikling. Det vil derfor være nyttig å identifisere spesifikke gener og genprodukter som kan ha betydning for diagnostikk, klassifisering og prognose av prostatakreft. Det vil være av avgjørende betydning å skille de pasientene med indolent prostatakreft, (og som ikke dør av sin prostatakreft, men med den) fra de pasientene som en aggressiv kreftform som fører til død. Dersom man på bakgrunn av molekylære markører kan stille tidlig histologisk diagnose vil denne pasientgruppen få mer målrettet behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/1393 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Elin Richardsen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktogradsstudium, Nivå: PhD og Post doc.
Behandlet i REK
DatoREK
01.10.2009 REK nord
25.08.2011 REK nord
19.11.2015 REK nord
07.01.2016 REK nord
23.05.2019 REK nord