Forskningsprosjekt


Gulsott hos barselbarn

Vitenskapelig tittel:
Hyperbilirubinemi hos barselbarn

Prosjektbeskrivelse:
Alle nyfødte utvikller gulsott i løpet av de første levedagene og som regel forsvinner innen et par ukers alder. Dette skyldes økt nedbryting av hemoglobin med dannelse av det gule fargestoffert bilirubin som skilles ut i gallen. Siden nyfødtes lever også er umoden fårtderfor nyfødte en forbigående gulsott med en topp omkring 3 - 5 levedøgn. Hos mange barn kan den gulsottten bli ekstra uttalt, f.eks ved bloduforlikelighet mellom mor og barn (Rh-immunisering og ABO uforlikelighet) som fører til økt produksjon av bilirubin, eller ved prematuritet eller annen umodenhet som påvirker leverfunksjonen. Siden høye konsentrasjoner i blodet av bilirubin kan være skadelig blir barn som utvikler høye verdier behandlet, vanligvis ved lysbehandling (fototerapi) eller av og til ved blodbytte (utskiftningstransfusjon). Mellom 5-10% av nyfødte trenger fototerapi, og dette er den behandling som hyppigst gies til ellers friske nyfødte. Utviklingen med tidlig hjemreise fra barselavdelingene og før gulsotten har nådd sitt toppunkt stiller store krav til oppfølging og risikovurdering av nyfødte når det gjelder gulsott. Tidlig hjemreise har medført en økning i antall barn som kommer tilbake til sykehuset med høyere bilirubinverdier enn man ønsker, en utvikling man også har sett i andre land. Prosjektet tar sikte på å kartlegge forhold ved utviklingen av behandlingstrengende gulsott med tanke på å forbedre kriteriene for hvilke barn som ikke bør reise tidlig hjem, hvilke som bør følges tett poliklinisk etter hjemreise, og hvilke som ikke trenger spesiell oppfølging med tanke på gulsott. Prosjektet vil ta utgangspunkt i et årskull av ellers friske barselbarn ved St. Olavs Hospital
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/172 Prosjektstart: 01.07.2009 Prosjektslutt: 31.12.2009

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Dag Bratlid
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt