Forskningsprosjekt


Immunrespons og kroniske sykdommer

Vitenskapelig tittel:
Immune response and chronic diseases

Prosjektbeskrivelse:
Immunsystemet kan påvirke utviklingen av kroniske tilstander som hjerte- og karsykdom, kreft og osteoporose. I denne studien er hovedfokus å undersøke om det er en sammenheng mellom immunrespons etter vaksinasjon mot tuberkulose og langtidsutviklingen av kroniske sykdommer. I Norge har vi et unikt datasett på omkring 1,8 millioner deltakere i de obligatoriske skjermbildeundersøkelsene i perioden 1963-75. Undersøkelsene inkluderte bl.a. en standardisert tuberkulinprøve (Pirquet). Vi vil undersøke om utslaget på tuberkulinprøven som et mål på immunrespons henger sammen med senere utvikling av kroniske sykdommer. Sammenhengen mellom høyde/vekt-forhold og senere sykdom planlegges også beskrevet. En betydelig del av deltakerne har også deltatt i senere helseundersøkelser. Dette gir mulighet for å kontrollere for såkalte konfunderende variable (f.eks. røyking) samt å studere om det er sammenheng mellom tuberkulinprøve og mellomliggende faktorer som benmasse, fedme, blodprøveresultater mm
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1280 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2024

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Haakon E. Meyer
Forskningsansvarlig(e):  Folkehelseinstituttet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det er søkt milder hos NFR for deler av prosjektet.

Internt finasiert FHI.Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst