Forskningsprosjekt


Mot persontilpasset behandling av pasienter med tarmkreft

Vitenskapelig tittel:
Pharmacogenomic analyses of metastatic colorectal cancer

Prosjektbeskrivelse:
Vår forskningsgruppe har undersøkt sammenhengen mellom genetisk profil i 42 cellelinjer (etablert fra tarmkreft-pasienter) og effekten på cellevekst av 461 ulike kreftmedikamenter. Vi skal nå dyrke levende kreftceller fra levermetastaser hos pasienter som blir operert eller får tatt biopsi, og teste ut effekten av en rekke kreftmedikamenter på cellevekst. Hos et mindre utvalg pasienter skal også kreftceller injiseres i mus og behandlingseffekt testes. Molekylær profil undersøkes i pasientens kreftsvulst. Effekt av kreftmedikamenter gitt før operasjon, evt ved senere tilbakefall, blir registrert. Vi vil sammenligne effekt av kreftmedikamentene som pasientene har mottatt med det man ville forvente ut fra sammenligning av genetisk profil i pasientens svulst og i cellelinjer, dessuten med hva man ville forvente ut fra dyrkning og medikamenttesting i cellekulturen. Målsetningen er å finne bedre metoder som kan predikere effekt av kreftmedikamenter hos den enkelt pasient
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/780 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.12.2040

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ragnhild A. Lothe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Institusjon:

OUS har bevilget finansiering til drug screen prosjektet ved

    tre års lønn til én ny forskerstilling og

    20% frikjøp av kliniker.

SMART - prosjektet i OUS: Utvalgt som institusjonelt satsningsområde for forskning

Ellers dekkes lønn for de OUS ansatte som er prosjektmedarbeidere av interne midler

Ekstern finansiering:

KGJebsen senter for tarmkreft, Oslo Universitetssykehus

Kreftforeningen

Fripro-Toppforsk fra Forskningsrådet

Helse SørØst  Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Materiale fra biobank:
AUS-RR Biobank
AUS-RR Biobank
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst