Forskningsprosjekt


Kartlegging av små ikke-kodende RNA i testikkelkreft

Vitenskapelig tittel:
Profiling of small non-coding RNA in testicular cancer

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder ettergodkjenning for bruk av vev fra human testikkel som kontroll i et publisert prosjekt, se vedlagt artikkel. Opprettelse av forskningsbiobank for dette vevet er godkjent av NEM, jf brev av 27.2.2017, ref 2017/10. Ifm tidligere søknad REK sør-øst 2016/893 bes det om utfyllende beskrivelse av prosjektet i brev av 28.6.2016. Det ble også stilt spørsmål ved om søknad om ettergodkjenning er adressert av rette vedkommende. Søknad sendes nå av av prosjektleder for det publiserte arbeidet og erstatter søknad 2016/893. Formålet er det samme. Små ikke-kodende RNA spiller en viktig rolle i kreftutvikling. Målet med den aktuelle studien var å identifisere spesifikke små RNA som potensielt kan brukes til tidlig diagnostisering av sykdommen samt overvåking av pasienter for eventuelle tilbakefall. Det er svært begrenset tilgang på vev fra normale testikler, og det var vesentlig å ha med dette for å sammenlikne med testikkelkreftvev.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/785 Prosjektstart: 01.12.2013 Prosjektslutt: 30.06.2017

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Tom Grotmol
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet i vedlagte publikasjon er finansiert ved Kreftregisteret og Høgskolen i Oslo og Akershus. Fremtidige prosjekter skal finansieres av Høgskolen og evt samarbeidende institusjoner, inkl finansieringsinstitusjoner, som Forskningsrådet og Kreftforeningen.Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Sluttmelding/publikasjon: Kartlegging av små ikke-kodende RNA i testikkelkreft
Materiale fra biobank:
Humant testikkelvev
Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst
24.08.2017 REK sør-øst