Forskningsprosjekt


Kultursensitivitet i klinisk praksis - erfaringer med implementering av Kulturformuleringsintervjuet ved voksenpsykiatriske poliklinikker

Vitenskapelig tittel:
Kultursensitivitet i klinisk praksis - erfaringer med implementering av Kulturformuleringsintervjuet ved voksenpsykiatriske poliklinikker

Prosjektbeskrivelse:
Kulturformuleringsintervjuet (KFI) er utviklet som en del av diagnosesystemet DSM-5 for å kartlegge de kulturelle aspektene ved pasienters forståelse og mestring av sine problemer. KFI er under oversettelse til samisk, og er oversatt til norsk, finansiert av Helsedirektoratet. KFI er tenkt som et viktig verktøy i psykisk helsevern og rus for å bidra til klinisk kommunikasjon hvor pasientens kultur og livsverden blir utforsket og tatt hensyn til i behandlingen. I prosjektet skal KFI tas i bruk ved tre voksenpsykiatriske poliklinikker i Finnmark. Vi skal undersøke terapeuters og pasienters erfaringer med bruken av KFI: bidrar KFI til at den kliniske kommunikasjonen innbefatter relevante sider ved pasientens kultur og livsverden? Fører KFI til endringer i forståelse og behandling ved poliklinikkene? Hvilke forhold på arbeidsstedet hemmer og fremmer bruken av KFI i klinikken? Metoden er kvalitativ - bruk av semistrukturerte intervjuer med terapeuter og pasienter (før og etter impl. KFI).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/807 Prosjektstart: 01.07.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Margrethe Bals Utsi
Forskningsansvarlig(e):  Finnmarkssykehuset
Finnmarkssykehuset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det søkes om forskningsmidler fra SANKS FoU-fond. For neste år blir det trolig aktuelt også å søke Helse Nord.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Ph.d., helsefak., Nivå: Phd
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord