Forskningsprosjekt


Alfa-interferon ved myelomatose, medfødt variasjon i respons

Vitenskapelig tittel:
Pharmacokinetics and alpha-interferon treatment in patients with multiple myeloma.

Prosjektbeskrivelse:
Myelomatose er en ikke kurerbar kreftform i beinmargen. Tidligere er medikamentet Alfa-interferon blitt prøvd ut ved sykdommen. Det brukes nå lite da studier ikke har vist overbevisende resultater. Nordisk myelomatosestudiegruppe (NMSG) gjennomførte en medikamentstudie der stoffet ble utprøvd i 1990-1992. Nyere data viser at det kan være medfødte variasjoner i responsen på dette stoffet hos myelomatosepasienter. Variasjoner i DNA (arvestoffet) ser ut til å gi god respons eller ingen respons på interferonbehandling hos forskjellige pasienter. Total respons kan da bli svakere/ikke målbar. Den aktuelle studien går ut på å samle biologisk materiale fra pasienter inkludert i NMSG-studien, sende dette materialet til et laboratorium i København og undersøke om forandringer i DNA kan forklare variasjon i respons. Dersom de foreløpige dataene kan bekreftes i en slik større studie vil det ha potensielt stor betydning for framtidig interferonbehandling hos myelomatosepasienter
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1357 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 31.01.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Einar Haukås
Forskningsansvarlig(e):  Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
20.05.2010 REK vest