Forskningsprosjekt


Angst og depresjon som risikofaktor for uføretrygd. HUNT-studien

Vitenskapelig tittel:
Anxiety and depression as a risk factor for disability pensioning. The HUNT Study.

Prosjektbeskrivelse:
Betydningen av angst og depresjon for uføretrygding har tidligere vært vist i en tidligere HUNT-publikasjon og denne har siden blitt hyppig sitert. En svakhet med nevnte studie var begrenset oppfølging (maks 30 mnd), det mangler således kunnskap om eventuelle langtidseffekter av angst og depresjon på uføretrygding. Vi har nå mulighet til omlag 10 års oppfølging av personer som deltok i HUNT-2. Exposure: Angst og depresjon målt i HUNT-2 (HADS). Outcome: Uføretrygding som registrert i FD-trygd, etter en wash-out periode på 30 måneder. Konfunderende variabler: Alder, kjønn, sosioøkonomisk status somatisk sykdom, somatiske symptomer, helserelaterte variabler (f.eks. røyking, fysisk aktivitet). N=45000 (individer allerede tildelt uføretrygd ekskludert).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1275 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Prosjektet ble først utsatt og senere vurdert til ikke relevant å gjennomføre
Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2010 REK midt
04.04.2014 REK midt