Forskningsprosjekt


Dikt og demens

Vitenskapelig tittel:
Dikt og demens: en analyse av betydningen av diktskriving for personer med demens

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hvilken betydning diktskriving har for personer med demens. Problemstillingen vil undersøkes gjennom utprøving av et kursopplegg for personer med demens ved et dagsenter i en mindre norsk by. Det skal benyttes kvalitative metoder som intervju, observasjon og teksttolkning. Det vil rekrutteres 12 personer med demens, 12 pårørende og 8 ansatte i demensomsorgen. Personer med demens vil rekrutteres blant personer med tidlig demens som er brukere av et dagtilbud for pasientgruppen. Grupper på 3-4 personer med demens vil under ledelse av en prosjektleder møtes til 2-3 diktskrivingssesjoner, hver på 45 minutter. Hvordan tilbudet oppleves og erfares underveis og i etterkant vil bli evaluert ved bruk av deltakende observasjon og feltnotat, individuelle dybdeintervju, fokusgruppeintervju og tematisk og strukturell språklig analyse.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/747 Prosjektstart: 15.05.2017 Prosjektslutt: 15.05.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Oddgeir Synnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Høgskolen i Molde via forskningsdel av stillinger til prosjektmedarbeidere. Det er i tillegg søkt om midler fra Regionalt forskningsfond, RFF.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst