Forskningsprosjekt


Regional pancreascancerstudie

Vitenskapelig tittel:
" En kvalitetsstudie med retrospektiv gjennomgang av pasientpopulasjon med lokalavansert inoperabel og metastatisk pancreascancer i Helse Midt-Norge og Helse Vest i tidsperioden 2012-2016 med fokus på behandlingsvalg, behandlingsrespons, overlevelse og toksisitet" Engelsk tittel: "Management of locally advanced irresectable and metastatic pancreatic cancer in Central og Western Norway". Det gjøres oppmerksom på at samme prosjekt er vurdert av REK tidligere (ref. 2016/209/REK-Midt) og ikke vurdert fremleggingspliktig. Det var også tatt med REK senere da det ble klarlagt at også HUS skulle delta i studien. Så lenge intensjonen med studien ikke var endret, ble fremleggingsplikten vurdert som uendret, d.v.s. ikke fremleggingspliktig. Pasientvernombudet i Helse Møre og Romsdal mener likevel det skal sendes søknad til REK. Etter avtale med sekretariatsleder Hilde Eikemo oversendes derfor søknaden pånytt. Med noen små justeringer i protokoll er intensjonen med studien uendret.

Prosjektbeskrivelse:
Standard førstelinjebehandling av lokalavansert inop. og metastatisk pancreascancer har siden 1998 vært gemcitabin monoterapi. Basert på en studie publisert i 2011 ble kombinasjonsregimet FOLFIRINOX/5-FU, kalsiumfolinat, oxaliplatin,irinotecan, innført som standard førstelinjebehandling i mange sentra for pasienter i god almentilstand under 70-75 år. Basert på en publikasjon i 2013 ble komb.av gemcitabin og nab-paclitaxel innført som et alternativt førstelinjeregime. Det foreligger ingen RCT som sammenlikner disse to regimene og heller ikke på andrelinjebehandling hos pasienter som har progrediert på FOLFIRINOX i førstelinje. Denne studien har som hovedformål å kartlegge beh.strategier og -effekter for denne diagn.gruppen i Helse Midt-Norge og Helse Vest. Det vil bli innsamlet data fra St.Olavs Hospital, Haukeland Univ.sykehus, Ålesund Sjukehus og Sjukehuset Levanger med fokus på seleksjonskriterier for valg av kjemoregimer i ulike linjer, responser, toksisitet og overlevelsesdata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/359 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 01.12.2017

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Oluf Herlofsen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen finansieringsmodell. Det er ikke beregnet å påløpe ekstra kostnader knyttet til prosjektet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
22.03.2017 REK sør-øst