Forskningsprosjekt


Hvordan fungerer og oppfattes en ny klinisk intervensjon omhandlende legemiddelsikkerhet ved geriatrisk avdeling på Universitetssykehuset Nord Norge

Vitenskapelig tittel:
Functionality of and experiences with a drug safety intervention for elderly at the University Hospital of North Norway Trust - a qualitative study with observations and individual interviews

Prosjektbeskrivelse:
Eldre har mange legemiddelrelaterte problemer (LRPer) som medfører økt risiko for forlenget sykehusopphold, re-innleggelser, redusert livskvalitet og død. For øyeblikket utføres en studie ved Universitetssykehuset Nord Norge som ønsker å undersøke om kliniske farmasøyter kan bidra til å optimalisere eldres legemiddelbehandling i sykehus. Intervensjonen er basert på IMM metodologien hvor kliniske farmasøyter er inkludert i det tverrfaglige teamet og utfører legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, pasientopplæring og kommuniserer med neste omsorgsledd. Studien kjører ved to sentra, Tromsø og Harstad. Dette prosjektet er et sideprosjekt av hovedstudien, hvor hensikten er å undersøke i hvilken grad den kliniske intervensjonen utføres i henhold til beskrivelse samt hvordan den oppfattes og erfares av pasienter og helsepersonell som er involvert i intervensjonen. For å undersøke dette skal vi benytte time-and-motion-observasjoner samt individuelle intervjuer med involverte parter.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/685 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Beate Hennie Garcia
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Den kliniske intervensjonen som skal vurderes er finansiert av Helse Nord RHF.

Denne studien er ikke finansiert. Data vil bli samlet inn av en masterstudent i farmasi og forskare/deltakere vil ikke få noen kompensajon.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Farmasi, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst