Forskningsprosjekt


Evidensbaserte behandlingsmetoder for rus- og atferdsproblemer i Norge: en studie av FFT og MST

Vitenskapelig tittel:
Evidensbaserte behandlingsmetoder for rus- og atferdsproblemer i Norge: en studie av Funksjonell familieterapi og Multisystemisk terapi

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien er formålet er å se på virkningen av Multisystemisk terapi (MST) og Funksjonell familieterapi (FFT) i behandlingen av ungdom med atferds- og rusproblemer. I tillegg vil vi studere forhold som hemmer eller fremmer effektene av behandlingen og prosesser i behandlingen som er med på å forklare effektene. Dette kan blant annet gi svar på for hvem og hvordan disse tiltakene eventuelt reduserer rus- og problematferd. Det vil også være aktuelt å sammenligne MST og FFT for å se om det er forskjeller i hvem som nyttiggjør seg behandlingene . Til sammen vil forskningsspørsmålene gi et bilde på om MST og FFT virker som tenkt i en norsk kontekst, samt ulike forhold som påvirker effektene. Datamaterialet i denne studien er basert på registreringer utført som en del av kvalitetssikring av behandlingsmodellene i perioden 2002 til d.d. Totalt har over 9000 ungdommer mottatt MST- og FFT-behandling siden metodene ble introdusert i Norge.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/478 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Terje Ogden
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Egenfinansiert prosjekt. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst