Forskningsprosjekt


Primært benmargødemsyndrom. En prospektiv observasjonsstudie

Vitenskapelig tittel:
Primary Bone Marrow Edema Syndrome, a prospective observational study

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å identifisere pasienter med primært benmargsyndrom (pMES) tidlig i sykdomsforløpet og følge dem opp over 4 år med regelmessige målinger av benmargsødem, bentetthet og symptomer. Primært benmargsødemsyndrom (pBMES) er en smertefull tilstand av ukjent årsak. Tilstanden er karakterisert av spontant oppståtte smerter i særlig hofteregionen og av benmargsødem på MR. Tilstanden er dårlig beskrevet og det er stort behov for mer kunnskap om alle aspekter ved sykdommen, inkludert epidemiologi, sykdomsmekanismer, forløp og prognose Ti norske sykehus skal rekruttere pasienter i alderen 18-75 år gjennom 5 år, og følge dem opp med månedlig telefonkontakt og frammøte hver 4. mnd. i 2 år. Hvis de etter to år har smerter eller ødem, fortsetter regimet. De som er symptomfrie møter til årlig kontroll i to år. Data hentes fra journal, fra spørreskjema om smerter, og det tas analyse av bentetthet og MRI. Anslagsvis vil 20-25 pasienter inkluderes. Data skal slettes i 2031, 5 år etter prosjektslutt. Forlengelse vil søkes dersom smertene vedvarer etter 5 år. Blodprøver vil samles inn i en generell forskningsbiobank «Biobank pBMES» med ansvarshavende Waleed Ghanima, Sykehuset Østfold. Søknad om opprettelse av forskningsbiobank er sendt samtidig med denne søknaden (REK ref. 2017/751).
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/695 Prosjektstart: 01.05.2017 Prosjektslutt: 31.12.2032

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Julsrud Haugen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet finansieres av forskningsmidler ved revmatologisk avdeling, Sykehuset Østfold. Ved behov vil det bli søkt om midler fra andre deltagende sykehus, evt regionale helseforetak.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst
19.03.2019 REK sør-øst