Forskningsprosjekt


Kognitiv svikt etter hjerneslag

Vitenskapelig tittel:
The EARLY study: Cognitive impairment after stroke - classification and predictors

Prosjektbeskrivelse:
NorCOAST som hovedprosjekt inkluderer pasienter med akutt hjerneslag ved 5 norske sykehus for oppfølging over 18 mnd mhp kognitiv funksjon, er allerede godkjent av REK og avsluttet rekruttering 310317. Denne søknaden gjelder et doktorgradsprosjekt og et mastergradsprosjekt som er beskrevet som hele arbeidspakke (WP) 3 og del av arbeidspakke 1 og 4 i hovedprosjektet. Vi har her som mål er å identifisere prediktorer for kognitiv svikt etter hjerneslag (WP 3). Vi ønsker å utvikle et skåringsverktøy basert på kliniske risikofaktorer inkludert balanse og mobilitet tilstede i akuttfasen, for tidlig å kunne igangsette effektive ressursbevarende tiltak (WP 3 og 4). Vi vil også validere utredningsalgoritmer for ulike grader av kognitiv svikt inkludert MR forandringer for ulike vaskulære forandringer (WP 1). Vårt prosjekt er koordinert i hovedstudien og inkluderer kun data som allerede er beskrevet i hovedstudien.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/798 Prosjektstart: 01.08.2015 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Hege Beate Ihle-Hansen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Selve prosjektet et finansiert gjennom midler fra TV aksjonen/Nasjonalforeningen for demens. Doktorgradsstipendiat er finansiert med forskningsmidler via Vestre Viken HF. Mastergradsstudenten er tatt opp ved Master i nevrologisk fysioterapi, Universitetet i Tromsø.Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Regional forskningsbiobank Midt-Norge
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord