Forskningsprosjekt


TBIkommune

Vitenskapelig tittel:
Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase.

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en randomisert studie som har til hensikt å undersøke effekten av målrettet rehabilitering som gjennomføres i nærmiljøet, i et nært samarbeid mellom personer som lever med følgetilstander etter hodeskader, deres nærmeste pårørende, rehabiliteringspersonell fra spesialisthelsetjenesten og helsepersonell i hjemkommunene. Denne intervensjonen vil sammenliknes med det eksisterende tilbudet personer som har levd med traumatisk hodeskade i 2-5 år mottar. Hoved effektmål er personenes egenopplevde måloppnåelse i prioriterte aktiviteter og deltakelse i samfunnet. Udekkede helsebehov og helserelatert livskvalitet sammen med kostnadsevaluering av intervensjonen vil gjennomføres. Videre vil pårørende og helsepersonell evaluere tilfredshet med intervensjonen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1081 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Cecilie Røe
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
01.06.2017 REK nord