Forskningsprosjekt


Kan uttrykt DNA ved microRNA skille mellom ulike typer hjertesvikt?

Vitenskapelig tittel:
Can epigenetics discriminate between Heart failure with preserved or reduced ejection fraction and detect differences in biological pathways to these diseases?”

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Målet er å identifisere nye behandlingsmål for forebygging eller behandling av etablert hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (EF). Per i dag er det ingen forebyggende eller kurativ behandling for hjertesvikt av denne typen (Heart failure with preserved ejection fraction, HFpEF). Prosjektet vil benytte seg av data fra Tromsøundersøkelsen og i tillegg rekruttere 600 pasienter som innkalles eller blir innlagt pga hjertesvikt. Tromsøundersøkelsen er med sitt longitudinelle design godt egnet til å påvise risikofaktorer for sykdom. HFpEF diagnostiseres hos symptomatiske pasienter ved hjelp av ekkokardiografi. 6000 personer har vært undersøkt med ekko i Tromsøundersøkelsen, og så langt har 600 av disse senere utviklet hjertesvikt. Av disse antas 40% å ha HFpEF. Prosjektet vil benytte klassiske kliniske metoder sammen med genetiske analyser og analyser av endringer i uttrykt DNA hos den enkelte pasient som har utviklet hjertesvikt til å identifisere patofysiologiske mekanismer for sykdomsutvikling. Dette kan avdekke nye muligheter både for forebygging og behandling. Prosjektet vil også kartlegge om lavere i blodtrykk i gjennomsnittsbefolkningen og færre nye tilfeller av hjertekarsykdom i befolkningen gir lavere forekomst av HFpEF, eller om andre faktorer er viktigere. De ca. 600 nye pasientene som blir innlagt eller innkalt for deltakelse skal fordeles til seks ulike grupper. Kriterier for inklusjon er beskrevet, og det skal tas nye blodprøver og gjøres ulike typer undersøkelser i de ulike gruppene. Disse er utførlig beskrevet i søknad og protokoll. Det er laget et eget informasjonsskriv for hver enkelt gruppe. Prosjektet er basert på et samarbeid med forskningsnettverket HERMES (genetiske analyser for ulike fenotyper av hjertesvikt) og London School of Hygiene. Den norske delen av prosjektet skal gjennomføres som et doktorgradsprosjekt under veiledning av professor Henrik Schirmer. Alle analyser gjøres lokalt ved hvert enkelt senter. Biologisk materiale skal ikke utføres fra Norge. Kun avidentifiserte opplysninger blir gjort tilgjengelig i forskningsnettverket.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/119 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2027

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Henrik Schirmer
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finasiert ved et PhD stipend og et 1 årig forskningsstipend (til ekkotekniker i Tromsø 7) fra helseNord og et driftstipend fra Hjertekrrådet i Nasjonalforeningen for Folkehelse samt et PhD stipend fra Uit som finansierer kandidaten som gjør alle ekkomålinger fra Tromsø 7 (2400 individ). Ekkokardiografiapparatet brukt i Tromsø 7 ble delfinansiert av Simon Fougner Hartmans familiefond.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Materiale fra biobank:
Tromsøundersøkelsen
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst
01.11.2018 REK sør-øst
13.06.2019 REK sør-øst