Forskningsprosjekt


iFightDepression: Et internettbasert selvhjelps-program

Vitenskapelig tittel:
iFightDepression - Et internettbasert veiledet selvhjelpsprogram for behandling av depresjon i primærhelsetjenesten.Evaluering av brukernes opplevelse av forventninger, nytte og tilfredshet.

Prosjektbeskrivelse:
Depresjon er en folkesykdom med økende hyppighet, men bare et mindretall av deprimerte mottar i dag effektiv behandling. For å styrke behandlingstilbudet er det utviklet e-helseverktøy og kliniske effektstudier har vist at slike verktøy er effektive. I den foreliggende studien vil man undersøke e-helseverktøyet "iFightDepression" i en vanlig norsk klinisk hverdagskontekst (ikke i en RCT-kontekst med strenge inklusjonskriteria og forhåndsdefinerte rammer) med mål om å innhente mer kunnskap om vanlige brukeres vurdering av verktøyet og tilfredshet med bruken avhengig av deres alder, kjønn og grad av depresjonssymptomer ved oppstart. Man ønsker videre kunnskap om varigheten av bruken, årsaker til dropout, hvordan brukerne evaluerer verktøyets enkelte deler og hvilken sammenheng det er mellom humørskårer og hvordan brukere fyller ut arbeidsark og bruker verktøyets enkelte deler. Disse kunnskapene vil bli brukt til å forbedre verktøyet og tilpasse det bedre til undergrupper i befolkningen.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/407 Prosjektstart: 03.01.2017 Prosjektslutt: 03.09.2022

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lars Mehlum
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av særskilt tilskudd over Statsbudsjettet til Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging, Universitetetet i Oslo.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord