Forskningsprosjekt


Strukturelle hjerneendringer hos pasienter med anorexia nervosa

Vitenskapelig tittel:
Correlates of structural brain alterations in anorexia nervosa

Prosjektbeskrivelse:
Anorexia nervosa (AN) er en psykisk lidelse som kjennetegnes av spisevegring, lav kroppsvekt, kroppsbildeforstyrrelser, og en intens frykt for å gå opp i vekt. Pasienter med AN har redusert hjernevolum som følge av den lave kroppsvekten. Med vektøkning reverseres disse reduksjonene. Vi vet ikke hvilke biologiske mekanismer som fører til denne midlertidige reduksjonen i hjernevolum; i tillegg vet vi lite om den kliniske betydningen av reduksjonene. Denne studien vil undersøke dette nærmere, ved å måle sammenhengen mellom hjernevolum, biokjemiske, og kliniske variabler. Studien er en tverrsnittstudie av pasienter som har mottatt behandling ved Regional Seksjon for Spiseforstyrrelser og Barne- og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus. Ca. 150 pasienter inkluderes i studien. Vi vil undersøke sammenhengen mellom hjernevolum og variabler som: alder, vekt, blodprøve tester, symptomnivå, og behandlingsutfall. Studien vil med dette gi økt kunnskap om reduksjonene i hjernevolum ved AN.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/716 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Lasse Bang
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er internt finansiert.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
13.09.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst