Forskningsprosjekt


3P - Patients and Professionals in Productive teams (Helse-SørØst) WP3

Vitenskapelig tittel:
3P-prosjektet skal understøtte utvikling av en trygg helhetlig helse- og omsorgstjeneste for pasienter med KOLS og skal danne et kunnskapsgrunnlag for å forandre et profesjonssentrert helsesystem til et pasientsentrert system basert på erfaringer fra fire piloter i Norge (3) og Danmark (1). Pasienten blir i denne delen av 3P oppfulgt via et nettbrett med egenmålinger og får støtte fra en telemedisinsk sentral og et tverrfaglige team i aktuell kommune via digital samhandling, men også ved direkte kontakt. Man benytter samme telemedisinske algoritme som den som ble utviklet for KOLS i EU-programmet United4Health, men med konvertering til OpenTeleHealth-plattform. Risør er vertskommune for telemedisinsk sentral og tverrfaglig team. Evaluering av pasientgruppen vil vær enkel med måling av Empowerment ved inklusjon og etter 6 uker. For andre forskningsoppgaver i 3 P, se egne REK søknader eller senere endringssøknader.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med 3P er å måle ‘empowerment’ og opplevd trygghet hos pasienter med KOLS som tilpasses med telemedisinsk utstyr. Forsøksdeltakerne får oppfølging av en telemedisinsk sentral i Risør kommune og et tverrfaglig team. Hensikten med prosjektet er å evaluere hvordan telemedisinsk oppfølging fungerer sammen med oppfølging av et tverrfaglig team. Pasienten blir fulgt opp via et nettbrett med egenmålinger og får støtte fra en telemedisinsk sentral og et tverrfaglig team i aktuell kommune via digital samhandling, men også ved direkte kontakt. Risør er vertskommune for telemedisinsk sentral og tverrfaglig team. Evaluering av pasientgruppen vil vær enkel med måling av Empowerment ved inklusjon og etter 6 uker. Det vil bli innhentet opplysninger fra journal, epikrise eller notat fra fastlege; vanlige pasientdata inkl. fødselsdato, kjønn, vekt, surstoffmetning, puls, grad av KOLS jfr. spirometri, komorbiditet. Det vil bli brukt et spørreskjema om empowerment og opplevd trygghet ved bruk av telemedisinsk utstyr. Spørreskjemaet er basert på et dansk validert spørreskjema med elementer fra følgende spørreskjemaer: Hei-Q, HLQ, eHLQ. Dette prosjektet benytter OpenTeleHealth løsningen, konvertert fra EU-programmet U4H, som er den nasjonale løsningen i Danmark med lagring i godkjent nettsky. 50 deltakerne vil bli rekruttert ved utskrivelse fra sykehus etter forverring av KOLS eller fra fastlege hvis KOLS-tilstanden er ustabil eller pasienten trenger å få større oversikt over sin tilstand og øke trygghet i tolkning av symptomer og bedring av behandlingen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2273 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Frode Gallefoss
Forskningsansvarlig(e):  Sørlandet sykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Støtte fra tverregionale helseforetaksmidler i 2014 i et samarbeid med Helse-Nord og Helse-Vest. 3P styres fra UNN v/ professor Gro BerntsenForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK sør-øst