Forskningsprosjekt


Sykehusbehandling i hjemmet for KOLS-pasienter

Vitenskapelig tittel:
Pårørende og helsepersonells erfaringer

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne undersøkelsen er å få kunnskap som bidrar til å utvikle bedre helsetjenester for pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Studien er en del av forskningsprosjektet ”Hospital at home for COPD patients – an integrated care programe at Akershus University Hospital”. Prosjektet, 08-158-07292b, ble behandlet av REK og godkjent 21.12.2007. Søknad om endring ble godkjent 3.6.2008. I denne studien skal en spesielt undersøke pårørendes og helsepersonalets erfaringer med sykehusorganisert hjemmebehandling for KOLS pasienter. Det er formulert tre forskningsspørsmål: (1) Hvordan beskriver og håndterer de pårørende sin rolle? (2) Hvordan beskriver helsepersonell 13 pårørendes rolle? (3) Hvordan samhandler pårørende og helsepersonell? Studien skal gjennomføres som en del av et doktorgradsarbeid. Det planlegges å gjennomføre intervjuer med 3-5 helsepersonell, og 15 pårørende og 15 hjemmebesøk med observasjon av pårørende og helsepersonell. Det skal ikke registreres helseopplysninger om pasientene. Deltakere skal samtykke til å delta og det er utarbeidet et informasjonsskriv med samtykkeerklæring etter standard mal. Pasienten skal samtykke til observasjon ved hjemmebesøk.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1966 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.03.2013

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Werner
Forskningsansvarlig(e):  Ahus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefag, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Del av forskningsprogram: Helse- og omsorgsprogrammet 2006-2011, Norges forskningsråd
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2010 REK sør-øst