Forskningsprosjekt


Kostnader for kvinner med fødselskomplikasjoner i Gambia

Vitenskapelig tittel:
ASSESSING THE COST BORNE BY HOUSEHOLD FOR EMERGENCY OBSTETRIC CARE IN RURAL GAMBIA, WEST AFRICA

Prosjektbeskrivelse:
Det er et mål å redusere den globale dødelighet hos fødende kvinner med 3/4 deler fra 1990 til 2015. Det fokuseres på to strategier; at det er personer med kunnskap tilstede ved fødselen og at det er tilstrekkelig kort avstand til medisinsk bistand. I Gambia er det en høy dødelighet hos fødende kvinner. Bare en liten del av fødslene skjer i sykehus. Dette har sammenheng med at fødselshjelp og medisiner er meget kostbart og kan sende familiene ut i fattigdom. Et spørsmål er derfor om utgifter ved å bruke sykehus fungerer som en barriere for fødende kvinner. Studien er en kvantitativ survey, som har preg av en deskriptiv pilotstudie som omhandler 100-120 kvinner innlagt på sykehus i forbindelse med fødselskomplikasjoner. Man vil i tiden juni til desember 2010 spørre dem, men også pårørende om demografiske data, om hvem som tok avgjørelsen med å sende dem til sykehus, utgifter ved innleggelsen, avstand fra hjemme, hvor lenge de har vært der, tidligere fødsler og evt. komplikasjoner Alle forskningsdeltakerne skal være samtykkekompetente og avgi et informert muntlig samtykke. Alle personopplysninger i studien skal lagres på en slik måte at den enkelte informant i studien ikke kan knyttes til forskningsdata. Det skal ikke opprettes koblingsnøkkel i studien, men forskningsfilen vil likevel være avidentifisert fordi masterstudenten kjenner identiteten til informantene ved deltakelse i informasjonsinnhentingen i studien. Kvinner som har hatt kompliserte fødsler utgjør en sårbar gruppe. Man vil vise varsomhet i intervjusituasjonen, stoppe og evt. fortsette på et senere tidspunkt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1311 Prosjektstart: 19.07.2010 Prosjektslutt: 29.07.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Atle Fretheim
Forskningsansvarlig(e):  Avdeling for allmenn- og samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master of Philosophy in International Community Health, Nivå: MPhil
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst