Forskningsprosjekt


Brukermedvirkning hos eldre som mottar hjemmetjenester

Vitenskapelig tittel:
Patient participation among elderly receiving healthcare at home

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien er en masteroppgave. Ideen har sitt utspring fra egen klinisk erfaring som sykepleier i hjemmetjenesten og resultater fra en lokal studie. Den lokale studien omhandlet eldre som bor hjemme i Trondheim kommune og mottar hjemmetjenester. Det ble funnet at de eldre generelt hadde lavere skåre enn det de ansatte hadde på spørsmålet om mengde og kvalitet på informasjonen som ble mottatt/gitt. Min kliniske erfaring tilsier at det varierer i hvilken grad de eldre vil bli involvert beslutninger som angår den praktiske hjelpen de mottar og den medisinske behandlingen. Dette ført til forskningsspørsmålet om hvordan eldre personer med kreft som mottar hjemmetjenester og sykehusbehandling opplever brukermedvirkning i beslutninger om praktisk hjelp og medisinsk behandling og koordinering mellom første og andrelinjetjeneste, og hvorfor de medvirker slik de gjør.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1305 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Aslak Steinsbekk
Forskningsansvarlig(e):  NTNU, Institutt for samfunnsmedisin
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk Helsevitenskap, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2010 REK midt