Forskningsprosjekt


Kommunal akutt døgnenhet

Vitenskapelig tittel:
Integrated and safe healthcare services for older patients in municipal acute units. The significance of user participation and Collaboration.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan Kommunale akutte døgnenheter (KAD) fungerer for pasienter over 65 år, pårørende og helsepersonell, samt å få kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge tjenesten slik at pasientene får sammenhengende og trygge helsetjenester. Kommunale akutte døgnenheter (KAD) ble fra 1.1.2016 etablert i alle kommuner. Tjenesten befinner seg i skjæringspunktet mellom sykehus og kommunalomsorgstjeneste, og intensjonen er å unngå eller forkorte sykehusinnleggelser, samt å bedre behandlingskvaliteten. Studien det her søkes for utgjør en mindre del av en større studie: "How do we provide better and safer and more cost-effective care pathways for older people?" Når nye modeller for pasientbehandling implementeres er det viktig å utforske hvordan slike tiltak fungerer. Mål for dette prosjektet er å undersøke: 1. Hvordan pasienter og pårørende involveres i behandling, pleie og utskriving. 2. Hvordan helsepersonell (leger, ansatte i bestiller-kontor og hjemmebaserte tjenester) samarbeider med KAD ansatte, og hvordan brukermedvirkning praktiseres. 3. Hvordan KAD ansatte erfarer å drifte enheten, og hva slags implikasjoner en slik organisasjonsmodell har for brukermedvirkning. Det planlegges å inkludere menn og kvinner over 65 år som har vært innlagt ved en av to kommunale døgnenheter, totalt 8-10 personer, 8-10 pårørende, 4-6 leger samt til sammen 12-14 personer ansatt i KAD, kommunalt tjeneste- bestiller kontor og hjemmesykepleie. Det vil gjennomføres intervju med alle deltakere. I tillegg planlegger man å observere 5 samarbeidsmøter for ansatte i KAD og 5 samarbeidsmøter for ansatte ved tjeneste – bestiller kontor. Avdelingsledere i KAD informerer pasienter og pårørende om prosjektet, og de som er interessert i å delta vil kontaktes av prosjektleder. Helsepersonellgruppene vil få informasjon om prosjektet via oppslag på enhetene og informasjon fra prosjektleder.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2016/2277 Prosjektstart: 01.08.2016 Prosjektslutt: 31.07.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anne-Kari Johannessen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsråd. Programmet HELSEVELForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
12.01.2017 REK sør-øst