Forskningsprosjekt


10-års etterundersøkelse av ungdom med og uten personlighetsforstyrrelser

Vitenskapelig tittel:
Ten years after: a comparative follow-up study of former adolescent outpatients with and without personality disorders

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke personlighetsforstyrrelsers (pf) naturlige forløp og hvilke faktorer som påvirker langtidsprognosen hos ungdommer med personlighetsforstyrrelse I perioden 2005-2007 ble ungdommer som var henvist til Nic Waals Institutt forespurt om å delta i en studie med formål å kartlegge forekomsten av personlighetsforstyrrelser, ADHD og ruslidelser, samt å undersøke forholdet mellom personlighetsforstyrrelser og opplevd livskvalitet. I alt 153 ungdommer ble inkludert i studien. Man ønsker nå å gjøre en etterundersøkelse av disse ungdommene med tanke på livskvalitet, forekomst av personlighetsforstyrrelser og av andre psykiske lidelser. I det aktuelle prosjektet vil man sammenlikne tre grupper:1) De som hadde pf som ungdommer, 2) De som nesten tilfredsstilte diagnostiske kriterier for pf som ungdommer og 3) De som ikke hadde pf som ungdommer. Det planlegges å undersøke forløp og trekke inn demografiske variabler og bruk av helsetjenester for å finne faktorer som er av betydning ifht utvikling og langtidsprognose av pf. Et viktig forskningsspørsmål er hva det betyr å få en personlighetsforstyrrelsesdiagnose i ungdomsalderen for den totale psykiatriske sykeligheten og det samlede funksjonsnivået i voksen alder. Etterundersøkelsen vil også kunne si noe om hvor stabile funnene fra 2005-2007 er. Det planlegges å kontakte deltakerne på telefon og deretter innhente nytt skriftlig samtykke. Deltakerne skal undersøkes med følgende instrumenter og intervjuer: Mini, SIDP-IV, YQOL-R for livskvalitet, MCMI, GAF, Sheehams Disability Scala for funksjonsnivå. Videre skal tidligere behandlingsvarighet, utdanning, inntekt og familieforhold kartlegges og data fra tidligere undersøkelse skal hentes ut fra journalen.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/125 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 31.08.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hans Ole Korsgaard
Forskningsansvarlig(e):  Lovisenberg Diakonale Sykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansieringen er ennå ikke avklart. Den opprinnelige studien ble i den alt vesentlige finansiert av Lovisenberg Diakonale Sykehus, med unntakk av noe lønnsmidler i tre år fra den gang Helse Øst.

Vi vil søke delfinansiering fra eksterne kilder, men mest sannsynlig vil Lovisenberg Diakonale Sykehus stå for hoveddelen av finansieringen.

Datainnsamlingsfasen vil antas å strekke seg over ca. 900 timer (da er også innlegging av dataene i SPSS inkludert). Dette utgjør 1/2 år heltid for én medarbeider, eller 1 år i halvtid for én medarbeider. Hvis to personer jobber med datainnsamling, vil det gå tilsvarende raskere.

Før ekstern finansiering søkes, vil det være nødvendig å ha godkjenning fra REK.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst