Forskningsprosjekt


Epidemiologiske studier av vold, kriminalitet og psykiske lidelser basert på norske registerdata

Vitenskapelig tittel:
Epidemiologiske studier av vold, kriminalitet og psykiske lidelser basert på norske registerdata

Prosjektbeskrivelse:
Dette prosjektet består av 11 delprosjekt som alle har følgende til felles: 1. De angår psykiske lidelser og vold, kriminalitet eller andre alvorlige uønskede hendelser. 2. Prosjektene bygger på norske registerdata. 3. Problemstillingene har stor samfunnsmessig betydning ved at kunnskapen vil være relevant kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger om utforming av helsetjenester, velferdsordninger, lover og regler. 4. De fleste delprosjektene angår forebygging av kriminalitet, psykiske lidelser eller begge deler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2287 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 01.02.2029

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Arnstein Mykletun
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er grunnfinansiert av Helse Bergen HF ved Kompetansesentre for sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i region Vest. Ytterligere bidrag til finansieringen er indirekte gitt av Folkehelseinstituttet via prosjektleders hovedstilling. 

Nevnte aktører (pkt 5.4) har alle skissert at forskningstid vil stilles til rådighet til prosjektet uten vederlag. 

Ytterligere finansiering vil søkes fra helseforetakets egne forskningsmidler og fra Norges forskningsråd. Prosjektets gjennomføring er ikke avhengig av slik tilleggsfinansiering. Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Behandlet i REK
DatoREK
19.01.2017 REK sør-øst