Forskningsprosjekt


Voldsskader på Vestlandet med fokus på vold mot kvinner

Vitenskapelig tittel:
Voldsskader på Vestlandet, med fokus på vold mot kvinner: sårbarhetsfaktorer, skademønstre og dødelighet

Prosjektbeskrivelse:
Det er en økende voldstendens i samfunnet. Dokumentasjon av voldsskader er definert av Verdens Helseorganisasjon som første steg i retning voldsforebygging. Vi har valgt å sette spesielt fokus på vold mot kvinner og vold i hjemmet. Dette for å identifisere kjønnsforskjeller med tanke på anatomiske skademønstre, type vold (skarp vold, stump vold og kvelning), samt å identifisere sårbarhetsfaktorer hos kvinner utsatt for vold. Målet er å hjelpe politi, helsepersonell og offentlig støtteapparat til å identifisere klassiske skader som følge av vold, samt å identifisere særtrekk hos kvinner som er særlig sårbar for og utsatt for vold. Dette for å kunne sette inn støttetiltak og voldsforebyggende tiltak. Videre er det viktig for rettsmedisinere å kunne dokumentere sine uttalelser i rettslig sammenheng vedrørende farlighet, dødelighet og eventuelle senskader/følgetilstander som følge av vold.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1155 Prosjektstart: 01.05.2009 Prosjektslutt: 31.08.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Stine Kristoffersen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Bergen HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Allmennbefolkning, Bare ett kjønn, Personer med mangelfull samtykkekompetanse, Lik
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: 1
Behandlet i REK
DatoREK
22.04.2010 REK vest
20.05.2010 REK vest
09.06.2011 REK vest
19.04.2012 REK vest
15.05.2012 REK vest
20.08.2015 REK vest
31.01.2018 REK vest
06.02.2019 REK vest