Forskningsprosjekt


Antibiotikabruk hos barn innlagt i norske sykehus

Vitenskapelig tittel:
Antibiotic use in children hospitalized in Norway: trends and pattern in antibiotic consumption at hospital and after hospitalisation 1)Comparing antibiotic consumption in two Norwegian pediatric wards applying a national pediatric / neonatal Defined Daily Dose ( p / n) DDD) using individual patient data 2)Are children recently discharged from hospital after antibiotic treatment more likely of being prescribed more antibiotic courses than average the first year after discharge? A one year follow up comparison study

Prosjektbeskrivelse:
Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, også i Norge. Barn utgjør en stor gruppe av de som bruker antibiotika, men kartlegging av bruk på barn som er innlagt i sykehus er mangelfull. Vi skal gjøre en prospektiv deskriptiv sammenlignende studie der vi (basert på individuelle data, registreringsskjema) skal måle antibiotikabruken på 2 norske sykehus, og sammenligne. Vi vil da se om 2 ulike norske sykehus doserer likt, samt om det er forskjellig mønster i bruk av antibiotika. Vi vil også foreslå en nasjonal målestandard for dosering av antibiotika hos barn. Gruppen barn som får behandling ved sykehusene, vil vi også følge gjennom reseptregisteret etter utskrivelse t.o.m 310618 for å se om de får forskrevet mindre/mere antibiotika i primærhelsetjenesten enn gjennomsnittet (en matchet kontrollgruppe i reseptregisteret). Tilsammen vil dette gi ny verdiful kunnskap om antibiotika bruk hos barn innlagt i norske sykehus.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/30 Prosjektstart: 02.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Christian Magnus Thaulow
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Det vil bli søkt om doktorgradsstipend fra Helse Midt / Helse Møre og Romsdal juni 2017

Det vil bli også bli søkt om milder fra NORM

Det er allerede innvilget såkornmidler på 70 000 for frikjøp fra klinisk arbeid til ferdigstilling av protokoll / oppstart av studie.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgrad, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
10.02.2017 REK midt
07.02.2018 REK midt
05.06.2019 REK midt