Forskningsprosjekt


Behandling og overlevelse for norske kreftpasienter over 75 år

Vitenskapelig tittel:
Treatment and survival in Norwegian cancer patients beyond 75 years of age

Prosjektbeskrivelse:
Antallet kreftpasienter >74 år øker. Forskjeller i overlevelse 1 år etter en kreftdiagnose mellom eldre og yngre pasienter er stigende, tydende på ulik behandling. Kroniske sykdommer og funksjonssvikt gir risiko for behandlingskomplikasjoner. Eldre pasienter ekskluderes fra kliniske studier, og retningslinjer tar ikke hensyn til komorbiditet og funksjonsnivå i sine anbefalinger. Det er behov for studier som spesifikt undersøker eldre kreftpasienter og kartlegger hvilke faktorer utover alder som bør styre behandlingsvalg. Norske registerdata gir nå mulighet til å studere dette. Målet med prosjektet er å undersøke om pasienter >74 år med kreft har ulik overlevelse, behandling og bruk av spesialiserte helsetjenester i forhold til yngre pasienter (50-74 år), både etter diagnose og i perioden før død. Vi vil se på om eventuelle forskjeller kan forklares av tilleggssykdommer og/eller sosioøkonomiske faktorer. Studien er en befolkningsstudie basert på norske registerdata.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2312 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 29.02.2032

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Siri Rostoft
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering: postdoc-midler innvilget fra helse Sør-Øst 50% i seks år 2016-2022Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
05.01.2017 REK nord