Forskningsprosjekt


Langtidsoppfølging av pasienter behandlet med Radium-223 diklorid

Vitenskapelig tittel:
A Phase 4 long-term follow-up study to define the safety profile of radium-223 dichloride

Prosjektbeskrivelse:
Hensikten med studien er å undersøke sikkerhetsprofilen av radium-223 diklorid ved å følge pasientene en lang periode etter at siste dose ble gitt. Pasienter som allerede er inkludert i en klinisk studie med radium-223 diklorid/placebo og som har fått minst en injeksjon, kan inkluderes i denne langtidsoppfølgingen. Pasientene vil bli fulgt opp hver 6. måned, enten ved telefonkontakt eller besøk på sykehuset. Alternativt ved kontakt med fastlege eller pårørende. I oppfølgingen er det fokus på eventuelle senskader av radium-223 diklorid, som leukemi, myelodysplastisk syndrom, aplastisk anemi og eventuelle nye kreftformer. Pasientene skal følges opp i inntil 7 år etter siste injeksjon av radium-223 diklorid/placebo.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/2217 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 01.01.2039

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Daniel Heinrich
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning
Finansieringskilder:

Økonomisk avtale eettersendes. Denne utarbeides basert på tidsbruk og kostnader.

Bayer AG finansierer prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
18.01.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst