Forskningsprosjekt


Forskningsbasert evaluering av ACT-team

Vitenskapelig tittel:
Forskningsbasert evaluering av ACT-team: Implementering og pasientforløp

Prosjektbeskrivelse:
Community Treatment. Dette er en behandlingsmodell med aktivt oppsøkende behandlingsteam til pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ikke klarer å oppsøke hjelpeapparatet. Målet med denne modellen er at pasienter får et bedre forløp, det vil si bedre psykisk helse, mindre rusproblem, bedre fungering, mindre innleggelser, bedre kontakt med helsetjenesten, bedre livskvalitet. Det planlegges en bred evaluering som skal gjennomføres som en observasjonsstudie med et prospektivt kohortdesign av anslagsvis 600 pasienter ved 15 ACT-team. Evalueringen finansieres av Helsedirektoratet. Det søkes om å registrere helseopplysninger som allerede er samlet inn og systematisert av behandlerne som pasientene har kontakt med i ACT-teamene, og opplysninger fra en monitoreringspakke, bl.a. tjenester som gis av ACT-team. Registeropplysninger skal innhentes fra Dødsårsaksregisteret, Norsk pasientregister, Reseptregisteret. Videre blir pasienters og pårørendes tilfredshet med teamene kartlagt. Teamansatte vil bli intervjuet ved oppstart og etter to år. Søker vurderer det slik at den planlagte evalueringen ikke vil innebære andre ulemper for pasientene enn at de vil kunne oppleve spørreskjemaene som slitsomme å besvare. Antall skjema overstiger imidlertid ikke det man kan forvente ved denne typen brede evalueringer.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1196 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Torleif Ruud
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
29.04.2010 REK sør-øst
12.01.2012 REK sør-øst
11.04.2013 REK sør-øst
20.06.2013 REK sør-øst
15.01.2015 REK sør-øst
11.06.2015 REK sør-øst
12.01.2017 REK sør-øst