Forskningsprosjekt


Brystkreft hos menn

Vitenskapelig tittel:
Male Breast Cancer Pooling Project

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med denne studien er å utvikle bedre behandling av brystkreft hos menn. Brystkreft hos menn er sjeldent og det er mangel på kunnskap om årsakssammenhengene og risikofaktorene. Denne studien skal gå over 10 år og vil bruke opplysninger fra eksisterende data både fra utlandet og fra det norske Kreftregisteret, Janus serumbank, Statistisk Sentralbyrå (Om utdanning), Nasjonalt Folkehelseinstitutt og Arbeidsgiver-/arbeidstakerregisteret hos NAV. Tidligere studier har pekt på en del mulige risikofaktorer som arv, Klinefelters Syndrom, infertilitet, beinskjørhet, bruk av enkelte legemidler, diabetes, alkoholisme og en del andre sykdommer, samt livsstil og andre miljøfaktorer. I denne studien vil man foreta genetiske undersøkelser på restmateriale fra serum, for å analysere genetiske markører. Særlig viktig er det å se på BRCA1 og BRCA2 som er etablerte prediktorer for brystkreft hos kvinner. Denne studien involverer ikke pasienter direkte, men som det framgår av vedlegg 1, er det mange sensitive opplysninger som skal innhentes, for eksempel medisinsk historikk, alkoholforbruk og røykevaner. Alle helseopplysninger og humant biologisk materiale som skal inngå i studien er samtykkebasert fordi det foreligger bredt samtykke til kreftforskning fra personer som har fått diagnosen brystkreft. Det opplyses i søknaden at alle prøver skal avidentifiseres før de sendes til laboratoriene for analyse. Datatilsynet har gitt delvis avslag på søknad om konsesjon for forskningsbiobanken man vil hente opplysninger fra i prosjektet.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1330 Prosjektstart: 26.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Elisabete Weiderpass Vainio
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst