Forskningsprosjekt


Selvskading og selvmordsatferd hos samisk og grønlandsk ungdom

Vitenskapelig tittel:
Cultural, psychosocial and sociodemographic determinants of self-harm and suicidal behavior in Sami and Greenlandic adolescents; The WBYG and NAAHS studies

Prosjektbeskrivelse:
Selvmordsatferd og selvskading er understuderte samfunnsproblem i Nord-Norge og blant arktiske urfolksungdom generelt, på tross av høye selvmordsrater sammenlignet med nasjonale tall. I denne studien ønsker vi å studere disse tema blant to arktiske urfolksgrupper, samisk og grønlansk ungdom. Studiet tar utgangspunkt i to tverrsnittsundersøkelser, ”Ungdom og Helse i Nord” fra 2003-2005 (NAAHS) av 450 samiske 10. klassinger i Nord-Norge og Unges trivsel i Grønland (WBYG) fra 2004 av ca.380 grønlandske ungdom og som omhandlet spørsmål om selvmordsatferd, selvskading, psykisk helse, familieforhold og negative livshendelser (seksuelle overgrep, vold, foreldres psykiske helse. Vi ville undersøke hvordan kulturelle, sosiodemografiske og psykososiale forhold påvirket selvmordsatferd og selvskading, og sammenhengen mellom disse to fenomenene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2016/1972 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Siv Kvernmo
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Samisk nasjonal kompetansetjeneste for pykisk helse og rusForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, psykologi, sosiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
30.11.2016 REK sør-øst